DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. dubna 2021

Recenze/review - THE FUROR - Obliteration Matrix (2021)


THE FUROR - Obliteration Matrix
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Už to není daleko. Kousek za městem, u smradlavé stoky, je vchod do podzemí. Je to tak všude, kde sídlí lidé. Satan je v každém z nás, ale tentokrát má jasnou a zřetelnou podobu. Říká si THE FUROR a své oběti s sebou bere do staré opuštěné jeskyně. Když vstoupíte dovnitř, uslyšíte ďábelský black death metal, ucítíte síru a pokleknete před oltářem smrti. Tajemné rituály znovu ožívají, tma je černá a riffy ostré, jako skalpel.

"Obliteration Matrix" je šestým řadovým albem a taky jasným důkazem toho, že peklo opravdu existuje. Nahrávka je soundtrackem ke konci světa a příchodem Satana na zem. Blasfemie, inferno, špinavá řeka, ve které plavou nafouklá těla hříšníků. Hudba je určena pro všechny, kteří byli prokleti, kteří mají rádi pravý, ryzí black death metal. 


THE FUROR opět předkládají syrový  a surový materiál, který žhne jako láva, spálí vás na popel. Inspirováno volně třeba takovými IMPIETY, BELPHEGOR, BEHEMOTH, RAVAGER, BESTIAL WINDS, REVENGE, je deska pokrmem odsouzených na smrt, pokřiveným obrazem v zrcadle, ale hlavně ďábelskou muzikou pro všechny padlé. Songy v sobě mají pověstnou temnou jiskru, se spoustou nápadů a jasným cílem - zabít. Osobně si užívám absolutně antihumánní atmosféru, s chutí se přehrabuji v rakvích plných prašivých kostí. "Obliteration Matrix" vás uvrhne do hlubokého podzemí, do opuštěných kobek, do jeskyní, ve kterých dlouhá léta žije bestie. Je naším vlastním svědomím, negací našich činů. Smrdí jí z tlamy a když promluví, tak zní jako zvuk hromu. Z novinky THE FUROR mám hodně podobné pocity. Při poslechu si opravdu připadám jako při nějakém starodávném rituálu pro vyvolávání temných sil. Zvuk mě přikoval ke zdi, obal zaujal. Z songů cáká na všechny strany nihilismus, rouhání a jsou nahrány s velkým nadšením a odhodláním.  Satan je v každém z nás, ale tentokrát má jasnou a zřetelnou podobu. Říká si THE FUROR. Black death metal, u kterého nepomáhají žádné modlitby! Skvěle!


Asphyx says:

It's not far. Not far from the city, by the stinking sewer, is the entrance to the underground. This is the case wherever people live. Satan is in each of us, but this time he has a clear and distinct form. He calls himself THE FUROR and takes his victims with him to an old abandoned cave. When you enter, you will hear the devil's black death metal, feel the sulphur and kneel before the altar of death. Mysterious rituals come to life again, the darkness is black and the riffs are as sharp as a scalpel.

"Obliteration Matrix" is the sixth album in a row and also a clear proof that hell really exists. The recording is a soundtrack to the end of the world and Satan's arrival on earth. Blasphemy, inferno, a dirty river in which the inflated bodies of sinners swim. The music is intended for everyone who has been cursed, who likes real, pure black death metal.THE FUROR again present raw material that glows like lava, burns you to ashes. Inspired freely by such IMPIETY, BELPHEGOR, BEHEMOTH, RAVAGER, BESTIAL WINDS, REVENGE, the album is a dish of those sentenced to death, a distorted image in a mirror, but mainly devilish music for all those who have fallen. The songs have a proverbial dark spark in them, with lots of ideas and a clear goal - to kill. Personally, I enjoy an absolutely anti-human atmosphere, I taste with pleasure in coffins full of dusty bones. "Obliteration Matrix" throws you into a deep underground, into abandoned dungeons, into caves where beasts have lived for many years. It is our own conscience, the negation of our actions. It stinks out of her mouth, and when she speaks, it sounds like the sound of thunder. I have a lot of similar feelings about THE FUROR news. When listening, I really feel like some ancient ritual for summoning dark forces. The sound nailed me to the wall, the cover caught my eye. The songs are full of nihilism and blasphemy and are recorded with great enthusiasm and determination. Satan is in each of us, but this time he has a clear and distinct form. He calls himself THE FUROR. Black death metal, where no prayers help! Great!


about THE FUROR on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Surging Curse Assassin
02. Necrorebellion
03. The Hammerstorm Forecast
04. Wrath of Abraxas
05. The Funeral Abominator
06. Titan Demigods Descend
07. Immortal Vortex Rising
08. Destination Damnation

band:
Dizazter - Drums/Vocals/Songwriting


Share this games :

TWITTER