DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 12. září 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)


NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death
CD 2021, Hells Headbangers Records

Interview:

Rozhovor:

for english please scroll down

Vystoupil ze stínu a v očích měl pekelné plameny. Kývnul na pozdrav a pozval mě na nedaleký hřbitov. Všichni už byli na místě. Přistoupil ke starodávnému kazeťáku a vložil do něj novou kazetu maniaků NUNSLAUGHTER. Stačilo pár prvních tónů a nemrtví lezli z děr. Všichni tančí na hrobech, do rytmu prašivého metalu. Kříže jsou obráceny směrem dolů, svěcená voda se vaří strachem. Peklo o sobě dalo zase jednou vědět. A to pořádně nahlas.

NUNSLAUGHTER patří mezi prokleté, mezi bezvěrce, kteří jedou stále dál jediný pravý metal. Kombinace prašivého death metalu, chladného blacku a ostrého thrashe je jak vystřižená z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Jenom tma, zima a lámající se kosti. Rituál smrti!


"Red Is the Color of Ripping Death" jsem poslouchal ráno, v noci i během dne. A od začátku jsem měl pocit, že mi album doslova koluje v krvi, je mojí součástí. Možná to bude tím, že podobný metal poslouchám také od jeho počátků, možná parádním shnilým zvukem (Noah Buchanan), stylovým obalem, nevím. Motivy skladeb si mě ihned, jako nějaká zvrácená modlitba, naklonily na svoji stranu. Podobná hudba se hrávala na starých okultních seancích, na pohřebišti kousek za městem. Katakomby smrdí sírou a já zvracím oheň! Melodie mají barvu krve, velekněz zvedá nůž. Kdo bude další obětí? Riffy jsou ohlodané na kost, zrůdy z onoho světa mají dneska večírek. Satan tančí se Smrtí a já si říkám, že už jsem dlouho neslyšel tak ortodoxní a poctivý metal. Ne, tohle nejsou žádné, dnes tolik časté pózy, ale uvěřitelný kus shnilého masa, které vám někdo hodí přímo do ksichtu. Řízni věřícího ostrým nožem, aby se konečně probudil. Každá víra je slepá, kromě jediné - old school metalu! A NUNSLAUGHTER jej umí zahrát na výbornou. Uléhám k ránu do své oblíbené rakve a spokojeně se usmívám. Stejně jako Lucifer i všichni démoni. Vystoupil ze stínu a v očích měl pekelné plameny. Kývnul na pozdrav a pozval mě na nedaleký hřbitov. Zrovna hráli "Red Is the Color of Ripping Death". Ryzí, prašivý, mokvající old school metal ze starých hrobek! Peklo!


Asphyx says:

He stepped out of the shadows and had hellish flames in his eyes. He nodded and invited me to a nearby cemetery. Everyone was already there. He approached the ancient cassette player and inserted a new cassette of NUNSLAUGHTER maniacs. The first few tones were enough and the undead climbed out of the holes. Everyone dances on the graves, to the rhythm of dusty metal. The crosses are turned downwards, the holy water boils with fear. Hell made itself known again. And really loud.

NUNSLAUGHTER is one of the cursed, among the infidels, who keep going the only real metal. The combination of dusty death metal, cold black and sharp thrash is as cut from the turn of the eighties and nineties. There is nothing left anywhere, nothing is missing anywhere. Only darkness, cold and breaking bones. Death ritual!


I listened to "Red Is the Color of Ripping Death" in the morning, at night and during the day. And from the beginning, I felt that the album was literally circulating in my blood, it was a part of me. Maybe it will be because I have been listening to similar metal since its beginnings, maybe with a great rotten sound (Noah Buchanan), a stylish cover, I don't know. The motives of the songs immediately turned me to their side, like a perverted prayer. Similar music was played at old occult sessions, in the cemetery just outside the city. The catacombs stink of brimstone and I throw up fire! The melodies are the color of blood, the high priest raises the knife. Who will be the next victim? Riffs are gnawed to the bone, monsters from the other world have a party today. Satan is dancing with Death, and I tell myself that I haven't heard such orthodox and honest metal in a long time. No, these are none, so many common poses today, but a believable piece of rotten meat that someone throws right into your face. Cut the believer with a sharp knife to finally wake up. Every belief is blind, except for one - old school metal! And NUNSLAUGHTER can play it great. I lie down in the morning in my favourite coffin and smile happily. Like Lucifer, all demons. He stepped out of the shadows and had hellish flames in his eyes. He nodded and invited me to a nearby cemetery. They just played "Red Is the Color of Ripping Death". Pure, dusty, soaking old school metal from old tombs! Hell!Tracklist:
1. Murmur
2. Broken and Alone
3. To A Whore
4. Banished
5. Red is the Color of Ripping Death
6. Eat Your Heart
7. Annihilate the Kingdom of God
8. Beware of God
9. Black Cat Hanging
10. Dead in Ten
11. The Devil Will Not Stray
12. The Temptress
13. Casket Lid Creaks
14. Below the Cloven HoofShare this games :

TWITTER