DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. října 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BLOOD RED THRONE - Imperial Congregation (2021)

Recenze/review - BLOOD RED THRONE - Imperial Congregation (2021)


BLOOD RED THRONE - Imperial Congregation
CD 2021, Nuclear Blast

for english please scroll down

Když jsme začali rozplétat příběh tohoto zohaveného těla, opět jsme narazili na víru. Ve jménu pravdy a odpuštění bylo mučeno, poníženo a stalo se němou výčitkou všem prokletým. Uctíváme dávno padlé modly, poklekáme před sochami masových vrahů. Historia magistra vitae dávno neplatí, stačí se ohlédnout zpět. Jsme nepoučitelní, stále v sobě máme kus zvířete, které nedovedeme zkrotit. Cloumá námi nenávist a rovni jsme si nakonec jenom ve smrti.

Možná právě proto poslouchám death  metal. Potřebuji ze sebe dostat večerní zprávy o stavu světa, nechutné příspěvky plné jedu, které potkávám všude kolem i setkání se špatnými hloupými lidmi. "Imperial Congregation" je přesně tím druhem alba, díky kterému mám tenhle šílený a temný styl tolik rád. Obsahuje v sobě velké množství chladu, je surové a melodické zároveň. Navíc je dávkováno přesně potřebné množství energie, díky kterému si máte touhu rozdrásat obličej do krve. BLOOD RED THRONE opět jasně a zřetelně potvrzují, že jsou velmi originální skupinou. Málokdo má takový cit pro melodie a zdravý vztek jako oni. 


"Imperial Congregation" je albem, které je postaveno na pevných old school death metalových základech. Přidány jsou kousky syrového masa, mrazivých momentů. Jako starý pes oceňuji práci, jakou si dala kapela se zvukem, obalem, fanoušci dostali opravdu krásný kousek muziky. Na desce se potkávají zkušenosti a talent. Skladby drží perfektně pohromadě, je pro mě hrozně příjemné jen tak poslouchat a alespoň na chvíli zapomenout na ošklivý svět venku. Radost z hraní jako takového, touha ničit, přenést hudbou poselství o zlých věcech, kterých je schopen jako druh pouze člověk, tohle všechno dělá z nahrávky výborný zážitek. Fascinuje mě lehkost, samozřejmost, s jakou kolem mě songy utíkají. Zanechávají na mém těle hluboké krvavé šrámy. Občas zazní techničtější riff nebo až někam k black metalu hozený vokál a jsou to právě tyto okamžiky, které dělají z BLOOD RED THRONE v podstatě dokonalý stroj na zabíjení. Je slyšet, že pánové nad muzikou přemýšleli. Zároveň si zachovali tolik důležitý drive a černou jiskru. Až zase jednou budeš muset pokleknout před mrtvým bohem, tak se zvedni a pusť "Imperial Congregation" pořádně nahlas. Není nutné řezat do vlastního těla, ani si nechat všechno líbit. Lepší je poslouchat podobná alba. Mají v sobě totiž úplně vše - touhu, vášeň, nenávist, strach i smrt. Temný, chladný, k dokonalosti vybroušený death metalový diamant!


Asphyx says:

As we began to unravel the story of this mutilated body, we again encountered faith. In the name of truth and forgiveness, she was tortured, humiliated, and became a silent remorse to all the accursed. We worship long-falled idols, kneel before the statues of mass murderers. Historia magistra vitae has not been valid for a long time, just look back. We are unteachable, we still have a piece of animal in us that we cannot tame. Hatred breaks through us, and in the end, we are only equal in death.

Maybe that's why I listen to death metal. I need to get evening news about the state of the world, disgusting posts full of poison that I meet all around, and meeting bad stupid people. "Imperial Congregation" is exactly the kind of album that makes me like this crazy and dark style so much. It contains a lot of cold, is raw and melodic at the same time. In addition, the exact amount of energy is dosed, thanks to which you have the desire to scratch your face into the blood. BLOOD RED THRONE once again clearly and unequivocally confirm that they are a very original group. Few people have such a feeling for melodies and healthy anger as they do.


"Imperial Congregation" is an album that is built on solid old school death metal foundations. Pieces of raw meat, freezing moments are added. As an old dog, I appreciate the work that the band did with the sound, the cover, the fans got a really beautiful piece of music. Experience and talent meet on the record. They hold the songs perfectly together, it's very nice for me to just listen and forget about the ugly world outside, at least for a while. The joy of playing as such, the desire to destroy, to convey through music the message of evil things, which only a person is capable of as a species, all this makes the recording an excellent experience. I am fascinated by the lightness, the obviousness with which the songs run around me. They leave deep bloody scars on my body. Sometimes there is a more technical riff or vocals thrown to black metal, and it is these moments that make the BLOOD RED THRONE basically the perfect killing machine. It can be heard that the gentlemen were thinking about music. At the same time, they retained such an important drive and black spark. Once again you have to kneel before a dead god, get up and play the "Imperial Congregation" really loud. It is not necessary to cut into your own body, nor do you like everything. It is better to listen to similar albums. They have everything in them - desire, passion, hatred, fear and death. A dark, cool, perfectly cut death metal diamond!

Track List:
1. Imperial Congregation
2. Itika
3. Conquered Malevolence
4. Transparent Existence
5. Inferior Elegance
6. We All Bleed
7. 6:7
8. Consumed Illusion
9. Hero-Antics
10. Zarathustra

band:
Share this games :

TWITTER