DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. listopadu 2021

Recenze/review - VOMIT SPELL - Vomit Spell (2021)


VOMIT SPELL - Vomit Spell
CD 2021, F.D.A. Records

for english please scroll down

Obličej od krve, sepnuté ruce. Postava, klečící a prosící o milost. Ne, to není scéna z žádného akčního filmu, ale krutá realita. Pořád se umírá zbytečně kvůli slepé víře. Vypálené vesnice, děti bez matek, nářek a nekonečná bolest. Zlo plodí další zlo. Na opačném konci planety se tomu smějí, když vidí záběry ve vysokém rozlišení. Stejně jsme jako lidé divný druh. Na jednu stranu umíme neskutečně skvělé věci, na druhou podřízneme bez mrknutí oka bližního svého.

Někdy se mi ze všeho zvedá žaludek a raději utíkám pryč. Do svého království syrové a brutální muziky. Vyčistit si mozek, propláchnout jej death grindovou kyselinou. O německých VOMIT SPELL jsem psal již v roce 2019, když vydali své demo. Letos jsou znovu zpět a rozkopou vám obličeje svým novým albem.


Toulám se krajinou bez lidí. Apokalypsa není zase tak špatný nápad. Možná bychom potřebovali velký restart. Začít znovu. A hrát nám k tomu může deska "Vomit Spell". Syrová, ošklivá, surová a krvavá, jako temná zákoutí lidské mysli. Líbí se mi nasazení kapely, přístup, nadšení pro poslední věci člověka. Pánové na to jdou podobným způsobem jako REPULSION, TERRORIZER, NAPALM DEATH, NASUM. Tentokrát mi připadají údernější, temnější a chladnější. Jako bych se opravdu díval na les bez stromů, město bez lidí, řeky plné mrtvých ryb. Atmosféra celého alba je zcela pohlcující, radioaktivní. Samozřejmě, musíte mít tento styl rádi, vyznávat jej, uctívat. Songy by klidně mohly hrát jako soundtrack k záběrům z demonstrace plné nenávisti. První hozená zápalná láhev, výkřik do ticha. Jedni proti druhým, vše jde do extrému. Podobné chvění, napětí, černou jiskru cítím i z VOMIT SPELL. Žádné kompromisy, jenom okovaná bota, která vám stojí na prsou. Prach jsi a v prach se obrátíš. Poklekni a zařaď se do davu. Jinakost se neodpouští. Ještě, že tu máme podobná díla, pouštím si "Vomit Spell" stále dokola a konečně nalézám klid. Máte chuť na poctivý kus syrového masa? Narvěte si tohle album do hlavy pod tlakem. Death grindová mašina na zabíjení!


Asphyx says:

Face from blood, clasped hands. A figure kneeling and begging for mercy. No, this is not a scene from any action movie, but a harsh reality. He still dies unnecessarily because of blind faith. Burned villages, children without mothers, lamentation and endless pain. Evil begets another evil. At the other end of the planet, they laugh when they see high-resolution footage. Like humans, we are a strange species. On the one hand, we can do incredibly great things, on the other hand, we cut ourselves without blinking our neighbour’s eye.

Sometimes my stomach heats up and I prefer to run away. To his kingdom of raw and brutal music. Clear your brain, flush it with death grind acid. I wrote about the German VOMIT SPELL as early as 2019, when they released their demo. They are back this year and they will kick your face with their new album.


I roam the countryside without people. Apocalypse is not such a bad idea. Maybe we need a big restart. Start again. And the album "Vomit Spell" can play for us. Raw, ugly, raw and bloody, like the dark corners of the human mind. I like the band's commitment, approach, enthusiasm for the last things of man. Gentlemen do it in a similar way as REPULSION, TERRORIZER, NAPALM DEATH, NASUM. This time they seem more striking, darker and colder. Like I was really looking at a forest without trees, a city without people, a river full of dead fish. The atmosphere of the whole album is completely absorbing, radioactive. Of course, you have to love this style, profess it, worship it. The songs could easily be played as a soundtrack to footage from a hate-filled demonstration. The first thrown incendiary bottle, a cry into silence. One against the other, everything goes to extremes. I feel a similar vibration, tension, black spark from VOMIT SPELL. No compromises, just a chained shoe that stands on your chest. For dust you are and to dust you will return. Kneel down and join the crowd. Otherness is not forgiven. Also, we have similar works here, I keep playing "Vomit Spell" all the time and finally I find peace. Do you fancy an honest piece of raw meat? Put this album in your head under pressure. Death grind killing machine!about VOMIT SPELL on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Carnage At The Morgue
02. Necrotronic
03. Contamination Void
04. Axiom Of Annihilation
05. Curbside Lacerations
06. Disincarnate
07. Death Junkie (Addicted To Murder)
08. Leah Sublime
09. Spiritual Enslavement
10. Anthropophagous Inhumation


Share this games :

TWITTER