DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. ledna 2021

Recenze/review - STASS - Songs Of Flesh And Decay (2021)


STASS - Songs Of Flesh And Decay
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Několik metrů v podzemí, hluboko ve zmrzlé hlíně, leží stará rakev. Dlouho spala spánkem, který se zdál být věčný a nekonečný. Hnilobné procesy dávno začaly. Zpřerážené kosti ležely vyrovnané vedle sebe. Lebka se smála do ticha nicoty. Pohřbený zaživa za svého života hodně vytrpěl. Jenže to ještě nekončilo. Ještě jej čeká dlouhá a těžká cesta záhrobím. Prokletý, zavržený, s cejchem vypáleným hluboko do žeber.

Při hudbě, jakou hrají STASS, se podobné mrtvoly znovu probouzejí k životu. Vylézají z hrobu, aby si poslechli pravý a nefalšovaný švédský death metal. "Songs Of Flesh And Decay" je druhým dlouhohrajícím albem kapely a jsou pod ním podepsáni zkušení a protřelí muzikanti - Rogga Johansson (Paganizer, Ribspreader, Revolting, Down Among The Dead Man) a Felix Stass (Crematory). Hrají způsobem, který jim koluje v krvi. Hlasitě, chladně, s odhodláním, které lze nalézt pouze na severu.


"Songs Of Flesh And Decay" je deskou, která je plná klasických, tradičních švédských melodií (ENTOMBED, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE). Zvuk je náležitě prašivý, riffy řežou do těch nejcitlivějších míst a nezapomíná se ani na melodie, u kterých se vám do vnitřností vkrade chlad. Začnou vám hlodat v břiše, kroutit a pálit a pokud máte tento styl rádi, tak se s chutí ihned vydáte na nejbližší hřbitov. Vykopete si vlastní hrob, zavzpomínáte na devadesátá léta minulého století a budete čekat na všechny zombie, které při poslechu vylézají z děr. Jsou splněny všechny náležitosti, hudba na albu odsýpá jako lavina z kostí a zbytků tkání. STASS sice nepřinášejí nic nového, ale předkládají skvělé řemeslo s pomyslnou touhou ničit navíc. Jsou jako buldozer, který si nekompromisně razí cestu. Zůstává po nich jen spálená země. Vzpomínám na staré dobré časy a jsem spokojen. Do tohohle hrobu totiž patřím odnepaměti. Až navěky amen. Od "Songs Of Flesh And Decay" očekávejte starý poctivý švédský death metal s vlastním výrazem. Nic více, ale ani méně. Těším se, až mě znovu zase pohřbí zaživa. Tuhle nahrávku si vezmu s sebou. Na onen svět. Poctivá hrobařina!


Asphyx says:

A few meters underground, deep in the frozen clay, lies an old coffin. Coffin that slept for a long time in a slumber that seemed eternal and endless. The rotting processes have started long time ago. The broken bones lay side by side. The skull laughed into the silence of nothingness. Buried alive during his life, he suffered a lot. But it wasn't over yet. He still has a long and difficult journey through the grave. Cursed, rejected, with a mark burned deep into the ribs. 

With music like STASS, similar corpses come to life again. They climb out of the grave to listen to real and unadulterated Swedish death metal. "Songs Of Flesh And Decay" is the band's second full-length album and features experienced and seasoned musicians Rogga Johansson (Paganizer, Ribspreader, Revolting, Down Among The Dead Man) and Felix Stass (Crematory). They play in a way that circulates in their blood. Loud, cold, with a determination that can only be found in the north. 

"Songs Of Flesh And Decay" is a record full of classic, traditional Swedish melodies (ENTOMBED, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE). The sound is duly dusty, the riffs cut into the most sensitive places and we don't forget the melodies, where the cold creeps into your guts. They will start gnawing at your stomach, twisting and burning, and if you like this style, you will immediately go to the nearest cemetery. You will dig your own grave, you will remember the nineties of the last century and you will be waiting for all the zombies that come out of the holes when listening. All the requirements are met, the music on the album pours like an avalanche from bones and tissue debris. STASS may not bring anything new, but they present a great craft with an imaginary desire to destroy. They are like a bulldozer that is making its way uncompromisingly. All that remains is scorched earth. I remember the good old days and I am satisfied. I have belonged to this grave since time immemorial. Forever amen. From "Songs Of Flesh And Decay" expect old honest Swedish death metal with its own expression. Nothing more, but no less. I'm looking forward to burying me again. I'll take this record with me. To the other world. Great gravedigger's work!

tracklist:
1. Dreams of Rotting Flesh
2. Forest Of Bony Fingers
3. Beneath a Darkened Moon
4. I Work At Night
5. Sounds Of Terror
6. Fear Of The Living Dead
7. As The Seasons Bleach Your Bones
8. Skin That Peels Away
9. The Skeletons Are Ready
10. Hatchet Lover
11. The Revenge Of The Bog (Sounds Of Terror II)

band:
ine up:
Felix Stass - vocals
Rogga Johansson - guitars
Kjetil Lynghaug - lead guitars
Thomas Ohlsson - drums

Share this games :

TWITTER