SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 5. května 2021

Recenze/review - ENDSEEKER - Mount Carcass (2021)


ENDSEEKER - Mount Carcass
CD 2020, Metal Blade Records

for english please scroll down

Pokaždé, když najdu nějakou novou kostru, přemýšlím, jaký byl její život, když měla kolem sebe ještě maso. Jak si zemřela? Bolelo to hodně? Jsi teď na druhé straně? Zajímavé také bývají předměty, se kterými si přejí být lidé pohřbeni. Dnešní rakev je ze starého poctivého dřeva. Mrtvý má sepnuté ruce na prsou a drží v nich kost s nápisem ENDSEEKER na boku. Ihned mi přeběhl mráz po zádech. Tuhle kapelu mám opravdu rád. Je pro mě zosobněním death metalu, který mi koluje v žilách.

Ostré riffy, masivní zvuk, maso je odsekáváno s elegancí a citem pro věc. Pokud vaše kroky často směřují ve smrtícím kovu na sever, tak budete spokojeni. Morbidní melodie, hlas nasáklý chorobami. Hroby se otvírají, zombie lezou z děr. Jednou takhle najdu i sám sebe, pohřbeného zaživa.


"Mount Carcass" je ozvěnou ze stejných katakomb, ze kterých vzešly kapely jako BLOOTBATH, AT THE GATES, DISMEMBER, ENTOMBED. Kusem k dokonalosti vybroušené hudby, která musí dělat dobře každému, kdo rád a často tráví svůj čas na metalových hřbitovech. Němci umí nejen skládat, ale také se jim povedlo do songů propašovat uvěřitelnost, ryzost, opravdovost. Kosti jsou lámány tlakem, temná a chladná atmosféra by se dala krájet. Nezapomíná se ani na melodie, které se vám zadřou doslova pod kůži. Na hromadě z lebek stojí kapela jistě a pevně. Připomíná staré death metalové psy, zároveň si zachovávají mladistvé nadšení z muziky jako takové. Smrt je při poslechu hodně blízko, ohledávání mrtvol probíhá se samozřejmostí, se zkušenostmi starých válečníků. Síla, temnota, chlad, tlak a nekonečná nicota. Hluboko pod zemí, v těch nejošklivějších koutech, tam musela deska vznikat. Na zdech visí těla prokletých. Některá ještě trošku žijí. Nemohou být puštěna na druhou stranu. K nám, do záhrobí, kde se hraje klasický švédský death metal. ENDSEEKER vystoupili z krvavé mlhy a roztrhali mě na kusy! Deska, která připomíná dotek zmrzlé mrtvoly! Skvěle!


Asphyx says:

Every time I find a new skeleton, I wonder what her life was like when she still had meat around her. How did you die? Did it hurt a lot? Are you on the other side now? Objects with which people wish to be buried are also interesting. Today's casket is made of old honest wood. The dead man has his hands clasped on his chest and holds a bone with the word ENDSEEKER on his side. Immediately, a chill ran down my spine. I really like this band. It is for me the personification of death metal, which circulates in my veins.

Sharp riffs, massive sound, the meat is cut off with elegance and a feeling for the cause. If your steps often point north in the death metal, you will be satisfied. Morbid melody, voice soaked in disease. Graves open, zombies climb out of holes. One day I will find myself buried alive.


"Mount Carcass" is an echo of the same catacombs from which bands such as BLOOTBATH, AT THE GATES, DISMEMBER, ENTOMBED emerged. A piece to the perfection of cut music, which must do well to anyone who likes and often spends their time in metal cemeteries. The Germans can not only compose, but they also managed to smuggle credibility, purity, authenticity into the songs. The bones are broken by pressure, the dark and cold atmosphere. They don't forget the melodies, which literally get stuck under your skin. The band stands firmly on the pile of skulls. It resembles old death metal dogs, while retaining its youthful enthusiasm for music as such. Death is very close when listening, the search for corpses is a matter of course, with the experience of old warriors. Power, darkness, coldness, pressure and infinite nothingness. Deep underground, in the ugliest corners, the album must have been made there. The bodies of the cursed hang on the walls. Some are still alive. They cannot be released to the other side. To us, to the graveyard, where classic Swedish death metal is played. ENDSEEKER came out of the bloody mist and tore me to pieces! An album that resembles the touch of a frozen corpse! Great!


about ENDSEEKER on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - ENDSEEKER - The Harvest (2019)
Share this games :

TWITTER