SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 5. května 2021

Recenze/review - MASS BURIAL - Soulless Legions (2021)


MASS BURIAL - Soulless Legions
CD 2021, Pathologically Explicit Recordings

for english please scroll down

Vidím nad sebou kata, jak napřahuje znovu obrovské kladivo. Každý úder mi působí neskutečnou bolest. Prý jsem se protivil bohu, rouhal se, šířil temné modlitby. Přeražené nohy, rozlámaná žebra. Jsem připoután ke kolu a dav jásá. Vždycky toužil po krvi. Satana jsem potkal osobně několikrát ve válce, v podzemí pod našim městem, ale i mezi vznešenými. Boha jsem nikdy neviděl a stále pochybuji o jeho existenci. Přece kdyby existoval, nedopustil by tolik zlého. Poslední rána do lebky je mým vysvobozením z ošklivého světa.

Mými průvodci v záhrobí jsou tentokrát španělští MASS BURIAL. Temná death metalová kapela, kterou sleduji od jejich počátků (odkazy na rozhovor i recenze dole pod článkem). Dokáží perfektně svojí hudbou znázornit prašivé katakomby, ve kterých jsou pochováni všichni prokletí. 


Jedinou pravou vírou je nakonec vždy jen morbidní, nefalšovaný death metal. MASS BURIAL to moc dobře vědí a letos nám předhazují smradlavý syrový kus zahnívajícího masa. Stále hrají ve stylu třeba takových DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, EVOCATION. Letos mi ale připadá novinka chladnější, naštvanější (ke švédským a finským vlivům se přidaly i ty z americké školy). Jedná se přesně o ten druh alba, které si několikrát pustíte a náhle se opravdu ocitnete v dobách inkvizice, budete pohřbeni zaživa, mučeni za své názory. Ne že by se toho tolik na světě od té doby změnilo, ale smrt je stále jenom jedna. V podání Španělů krutá, ošklivá, syrová. Přišla k nám z toho nejhlubšího podzemí. "Soulless Legions" je nahrávkou, která má opět parádní prašivý zvuk, démonický obal, ale hlavně spoustu skvělých nápadů, které musí ocenit každý poctivý fanoušek starého smrtícího kovu. Španělé jej totiž hrají jako všichni, kdo byli kdysi prokleti. Koluje jim v žilách, je jejich součástí, zkaženou krví. MASS BURIAL ukovali novou desku z té nejkvalitnější oceli! Zničující death metal, který vám zpřeráží všechny kosti v těle! Skvěle!


Asphyx says:

I see a hangman over me pulling a huge hammer again. Every blow causes me unbelievable pain. It is said that I opposed God, blasphemed, spread dark prayers. Broken legs, broken ribs. I'm strapped to a wheel and the crowd is happy. He always longed for blood. I have met Satan personally several times in the war, underground in our city, but also among the noble ones. I have never seen God and I still doubt his existence. After all, if he existed, he would not do so much harm. The last blow to the skull is my deliverance from the ugly world.

My guides in the graveyard this time are the Spanish MASS BURIAL. A dark death metal band that I have been watching since their beginnings (links to the interview and reviews below the article). They can perfectly depict dusty catacombs with their music, where all the cursed are buried.


In the end, the only true belief is always morbid, unadulterated death metal. MASS BURIAL know this very well and this year they are throwing us a stinky raw piece of rotting meat. They still play in the style of such DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, EVOCATION. This year, however, the new album seems colder, more angry to me (Swedish and Finnish influences were joined by those from the American school). This is exactly the kind of album that you play several times and suddenly you really find yourself in the days of the Inquisition, you will be buried alive, tortured for your opinions. Not that much has changed in the world since then, but there is still only one death. Served by the Spaniards cruel, ugly, raw. She came to us from the deepest underground. "Soulless Legions" is a record that again has a great dusty sound, a demonic cover, but above all a lot of great ideas that must be appreciated by every honest fan of old death metal. The Spaniards play it like everyone who was once cursed. It circulates in their veins, it is part of them, corrupted by blood. MASS BURIAL have forged a new album from the highest quality steel! Destructive death metal that breaks all the bones in your body! Great!


about MASS BURIAL on DEADLY STORM ZINE:


Share this games :

TWITTER