SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 3. července 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NASTY SURGEONS - A Night in the Morgue (2021)

Recenze/review - NASTY SURGEONS - A Night in the Morgue (2021)


NASTY SURGEONS - A Night in the Morgue
CD 2021, Base Record Production

for english please scroll down

Občas to napadne každého patologa. Oživit mrtvé tělo. Pochopit smysl života a smrti. Stát se prvním na světě. Jenže většinou se to pokazí. Stvoříte monstrum. Stejně jako šílená death grindová kapela NASTY SURGEONS ze Španělska. Ta letos přichází se svým třetím dlouhohrajícím albem "A Night in the Morgue". Pro jeho pochopení a lepší zážitek doporučuji sjet výtahem až dolů do přízemí, kde je pitevna. Také cítíte ten chlad? Ten vtíravý pach smrti? 

Řez veďte od hlavy až k rozkroku. Z dálky vypadá rána jako obrácený kříž. Doporučuji přidat hlasitost, podobná hudba se takto musí poslouchat. Riffy jsou ostré jako čerstvě nabroušený skalpel, vokál je nasáklý zkaženou krví. Jakoby kapela dlouhé roky skladovala energii v rakvích a letos ji  znovu vypálila na hudební nosič. Album odsekává maso od kostí!


Na téhle smečce se mi vždy líbil způsob, jakým přistupuje k muzice jako takové. Při prvním setkání připomínají zuřící vichřici, ale když se zaposloucháte pečlivěji, zjistíte, že jsou skladby propracované, mají jasnou a zřetelnou strukturu. Nasekat maso na velké kusy umí každý druhý, ale vyjádřit temnou atmosféru piteven málokdo. Pánové i nadále ctí odkazy kapel jako EXHUMED, CARCASS, NECRONY, THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS, GENERAL SURGERY, ale dělají to vkusně a elegantně. Také přidávají velkou spoustu svých nápadů. Výsledkem je nahrávka, která vás opět roztrhá na kusy. Pokud totiž říznete do některých nervů, tělo opravdu ožije. Bude sice připomínat zvrácenou loutku, ale pro ten pocit to určitě stojí za to. Opuštěné chodby dole pod pitevnou by mohly vyprávět. NASTY SURGEONS sice pitvají podle starých ověřených učebnic, ale zároveň mají vlastní krvavý ksicht a výraz. Poslech si opět neskutečně užívám. Tradičně dobrý je i zvuk. Obal od skvělého umělce Juanjo Castellana zase krásně doplňuje vše, co se na desce odehrává. A teď mě prosím nechte v klidu. Přivezli další tělo. Zapínám play a otáčím volume doprava. Excelentní death grindová pitva, u které ožívají mrtvoly!


Asphyx says:

Every pathologist thinks of it from time to time. Revive a dead body. To understand the meaning of life and death. To become the first in the world. But it usually goes wrong. You create a monster. Like the insane death grind band NASTY SURGEONS from Spain. This year, the band comes out with their third full-length album "A Night in the Morgue". To understand it and have a better experience, I recommend taking the elevator down to the ground floor where the autopsy room is. Do you feel the chill too? The lingering smell of death?

Make the incision from the head to the crotch. From a distance, the wound looks like an inverted cross. I recommend turning up the volume, music like this is a must-listen. The riffs are as sharp as a freshly sharpened scalpel, the vocals are soaked in tainted blood. It's as if the band has been storing energy in coffins for years and this year they burned it again on a music carrier. The album cuts the flesh from the bones!


What I've always liked about this pack is the way they approach the music itself. When you first encounter them, they resemble a raging storm, but if you listen more carefully, you'll find that the songs are sophisticated and have a clear and distinct structure. Anyone can chop meat into large chunks, but few can express the dark atmosphere of a slaughterhouse. The gentlemen continue to honor the legacies of bands like EXHUMED, CARCASS, NECRONY, THE COUNTY MEDICAL EXAMINERS, GENERAL SURGERY, but they do it tastefully and elegantly. They also add a great deal of their own ideas. The result is a record that will once again tear you apart. Because if you cut some nerves, the body really comes alive. It may feel like a twisted puppet, but it's definitely worth it for the feeling. The abandoned corridors below the autopsy room could tell a story. NASTY SURGEONS may dissect according to the old tried and tested textbooks, but they also have their bloody face and expression. I'm enjoying listening to them again. The sound is also traditionally good. The cover artwork by the great artist Juanjo Castellano again complements everything on the record beautifully. And now please leave me in peace. They brought another body. I turn on play and turn the volume to the right. An excellent death grind autopsy that brings the corpses to life!


about NASTY SURGEONS on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Coronary Artery Bypass Surgery
02. A Night In The Morgue
03. Liston Knife
04. Intracraneal Bleeding
05. Biological Alert
06. Cotard Delusion
07. Macabre Ritual
08. Purulent Abscess Drainage
09. Stab By Stab
10. Trepanation (The Search Of Evil)
11. The Torso Murderer
12. Massacre In The Operating Room
13. Genital HerpesShare this games :

TWITTER