SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PUTERAEON - The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City (2020)

Recenze/review - PUTERAEON - The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City (2020)


PUTERAEON - The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City
CD 2020, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Podstupuji stejný rituál každý den. Vstávám brzy, v čase, kdy se temnota loučí s nocí. Musím na hřbitov. Otevřu márnici, nahlédnu dovnitř, jestli přes noc někdo neutekl. Možná byste se divili, jak často se to stává. Přízraky ožívají již za šerosvitu. Rád s nimi rozmlouvám, umožňují mi, stejně jako pravý death metal, nahlédnout na druhou stranu. Za krvavou oponu. Do země nicoty, chladu a věčnosti. Dnes mě čeká exhumace jednoho starého hrobu. Na mramorové desce je napsán nápis PUTERAEON

Beru do ruky lopatu a během několika hodin se dostanu konečně k plesnivé rakvi. Je nasáklá hnilobou, opředená pavučinami, ale hlavně je v ní uložena nová deska "The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City". Její vyzvednutí je jako objev pradávné knihy napsané samotným H.P. Lovercraftem. Přidávám volume a Cthulhu Mythos přede mnou ožívají. Jsem chycen do sítě, pohřben zaživa a navěky proklet.


PUTERAEON patří dlouhodobě k mým nejoblíbenějším old school death metalovým kapelám vůbec. Pokaždé totiž dokáží na svých deskách vytvořit absolutně zničující, černou a mokvající atmosféru. Vzešli ze stejných švédských pohřebišť jako DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED a letos se opět vrátili s velmi intenzivním a zákeřným albem. S vynikajícím prašivým zvukem (Dan Swanö) a obalem (Juanjo Castellano), který chci mít i na triku. Švédi se v podzemí pohybují s morbidní jistotou, skladby jsou napsány takovým stylem, že vám popraskají všechny kosti v těle. Navodit těžkou a bezútěšnou náladu, tolik známou právě z knih H.P. Lovercrafta, zase tolik moc skupin neumí. PUTERAEON patří mezi vyvolené. "The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City" je jako kus masa prolezlého červy, které vám hodí do ruky bájná bestie. Melodie, nahrubo nasekaná tma, pradávné rituály, amulety vyřezané z lebek. Tohle všechno zde naleznete. Deska je určena pro všechny, kteří mají rádi starý, ryzí a poctivý death metal, dunivé bicí a chřestivé kytary. Podstupuji stejný rituál každý den. Vstávám brzy, v čase, kdy se temnota loučí s nocí. Musím na hřbitov. Otevřu márnici, nahlédnu dovnitř, jestli přes noc někdo neutekl. Nemrtví mě zvou znovu mezi sebe. S chutí přijímám a znovu si pouštím novou nahrávku PUTERAEON. Kult smrti!


Asphyx says:

I pass the same ritual every day. I get up early, at a time when darkness says goodbye to night. I have to go to the cemetery. I'll open the morgue, look inside to see if anyone has escaped overnight. You might be wondering how often this happens. Ghosts come to life already at dusk. I like to talk to them, they allow me, just like real death metal, to look the other way. Behind the bloody curtain. To the land of nothingness, coldness and eternity. Today I have an exhumation of an old grave. The inscription PUTERAEON is written on the marble slab. 

I pick up the shovel and within a few hours I finally get to the mouldy coffin. It is soaked with rot, entwined with cobwebs, but mainly contains a new album "The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City". Her retrieval is like the discovery of an ancient book written by H.P. Lovercraftem. I add volume and Cthulhu Mythos comes to life in front of me. I'm caught in a net, buried alive and cursed forever.


PUTERAEON has long been one of my favourite old school death metal bands ever. They can always create an absolutely destructive, black and wet atmosphere on their records. They came from the same Swedish cemeteries as DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, ENTOMBED and returned this year with a very intense and insidious album. With an excellent dusty sound (Dan Swanö) and a cover (Juanjo Castellano), which I also want to have on the T-shirt. The Swedes move in underground with morbid certainty, the songs are written in such a way that all the bones in your body will crack. To evoke a difficult and dismal mood, so well-known from the books of H.P. Lovercraft, again, not so many bands can. PUTERAEON is one of the chosen ones. "The Cthulhian Pulse: Call from the Dead City" is like a piece of flesh riddled with worms that throws a mythical beast in your hand. Melodies, roughly chopped darkness, ancient rituals, amulets carved from skulls. You can find all this here. The record is intended for everyone who likes old, pure and honest death metal, booming drums and rattle guitars. I pass the same ritual every day. I get up early, at a time when darkness says goodbye to night. I have to go to the cemetery. I'll open the morgue, look inside to see if anyone has escaped overnight. The undead invite me among themselves again. I gladly accept and play the new PUTERAEON recording again. The cult of death!about PUTERAEON on DEADLY STORM ZINE:


Interview - PUTERAEON - We’re just happy to contribute the scene any way we can and we will continue doing so.
tracklist:
1. Horror In Clay
2. The Sleeping Dread
3. Permeation
4. Nameless Rites
5. The Curse
6. Legrasse’s Puzzle
7. Into The Watery Grave
8. Call Of R’lyeh
9. Terror At Sea
10. The End Cometh

band:
Jonas Lindblood - guitar & vocals Anders Gs Malmström - drums Daniel Vandija - bass Rune Foss - guitar & vocals

Share this games :

TWITTER