SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. března 2021

Recenze/review - THE CROWN - Royal Destroyer (2021)


THE CROWN - Royal Destroyer
CD 2021, Metal Blade Records

for english please scroll down

Nic už není jako dřív. Svět se mění každým dnem. Nevím, jestli k lepšímu, poslední dobou o tom pochybuji, ale jistý jsem si s jednou věcí. Švédští THE CROWN poslední roky zrají jako dobrá whisky. Letos přicházejí s novým, nabroušeným a pořádně zběsilým albem. Opět se jedná o tsunami, která po sobě zanechává jenom spoušť a zničenou zemi.

Kapela si stále zachovává zdravou naštvanost. Schválně, zkuste se chvilku dívat večer na zprávy, uvidíte, že vám "Royal Destroyer" přijde k duhu. Deska je hodně nahlas, má v sobě rebelii, neurvalost a spoustu severských chladným melodií. 


Někdy mám pocit, že Satan už dávno usedl na svůj trůn a vládne nám krutě a nespravedlivě. Je našeptávačem, tichým stínem v davu, který burcuje k násilí. Deska "Royal Destroyer" má v sobě všechny atributy pro to, abych se k ní neustále vracel. Velké množství zajímavých momentů, jednou je neklidná, šílená, pak zase studená a temná. Tuna emocí, doslova narvaných ve skladbách, k tomu opět parádní obal, tohle všechno dělá z novinky velmi dobrou záležitost k poslechu. THE CROWN vám hodí do ksichtu kus mraženého masa, proklejí vás, cedí mezi zuby dlouho kumulovaný a zastíraný vztek. Melodický death metal se zde potkává s thrashem a v některých momentech má až grindovou atmosféru. Švédi vás vykostí, vyvrhnou vaše vnitřnosti a obětují je temným silám. Mám rád hudbu, která má v sobě drive, sílu, vnitřní pnutí, která je přímým úderem na solar plexus. U minulé nahrávky jsem psal něco o bouři, o smršti, která nelze zastavit. U nového alba mám podobný intenzivní pocit. Vyzdvihnout musím i skvělý Johanův hlas, je přesně tím druhem vokálu, který povyšuje hudbu do jiných sfér. Pro mě je nakonec nejdůležitější to, že chci "Royal Destroyer" stále poslouchat dokola, stává se postupně i mojí součástí, řvu do větru, proklínám celý zkažený svět, chci strhnout všechny falešné modly. Studený, mrazivý melodický death metal, který vás sežehne pekelným plamenem! Vynikající zásek!


Asphyx says:

Nothing is the same as before. The world is changing every day. I don't know if it's for the better, I've been doubting it lately, but I'm sure of one thing. Swedish THE CROWN has been maturing like a good whiskey in recent years. This year they are coming up with a new, sharpened and really frantic album. Again, this is a tsunami that leaves behind only a trigger and a ruined earth.

The band still keep a healthy upset. Try to watch the news for a while in the evening, you will see that the "Royal Destroyer" will come to you a rainbow. The record is very loud, it has rebellion, rudeness and a lot of Nordic cool melodies.


Sometimes I feel that Satan has long since sat on his throne and is ruling us cruelly and unjustly. He is a whisperer, a silent shadow in the crowd roaring against violence. The album "Royal Destroyer" has all the attributes for me to keep coming back to it. A large number of interesting moments, once it is restless, crazy, then cold and dark again. A ton of emotions, literally full of songs, again a great cover, all this makes the new album very good thing to listen to. THE CROWN throws a piece of frozen meat into your face, curses you, strains the long-accumulated and veiled rage between your teeth. Melodic death metal meets thrash here and in some moments has a grind atmosphere. The Swedes will bone you, expel your insides and sacrifice them to the dark forces. I like music that has drive, power, internal tension in it, which is a direct blow to the solar plexus. In the last recording, I wrote something about a storm, a storm that can't be stopped. I have a similarly intense feeling with the new album. I must also highlight Johan's great voice, it is exactly the kind of vocal that elevates music to other spheres. In the end, the most important thing for me is that I want to listen to the "Royal Destroyer" all the time, it gradually becomes a part of me, I roar into the wind, I curse the whole corrupt world, I want to tear down all the false idols. Cold, frosty melodic death metal that will burn you with a hellish flame! Excellent matter!
about THE CROWN on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Baptized in Violence (01:18)
02. Let the Hammering Begin! (06:13)
03. Motordeath (04:23)
04. Ultra Faust (06:21)
05. Glorious Hades (05:06)
06. Full Metal Justice (03:01)
07. Scandinavian Satan (02:57)
08. Devoid of Light (03:32)
09. We Drift On (04:40)
10. Beyond the Frail (05:19)

band:
Johan Lindstrand: Vocals
Magnus Olsfelt: Bass
Marko Tervonen: Guitar
Robin Sörqvist: Lead guitar and backing vocals
Share this games :

TWITTER