DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 22. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ENTRAILS - An Eternal Time Of Decay (2022)

Recenze/review - ENTRAILS - An Eternal Time Of Decay (2022)


ENTRAILS - An Eternal Time Of Decay
CD 2022, Hammerheart Records

for english please scroll down

Nenávidíme se a ničíme se. Milujeme se a uctíváme. Žijeme si své životy, hromadíme majetek a toužíme po moci. Hnijeme zaživa. A nakonec se všichni sejdeme ve staré márnici. Zbyde z nás jen hromada prachu, který nebude nikomu chybět. Nebo ne? Asi záleží na každém z nás. Jedno ale vím jistě. Existuje víra, která dává smysl. Death metal. Je naší součástí, koluje nám v žilách. Život a smrt. Světlo a temnota. Oheň a voda.

ENTRAILS vždy stáli ve tmě, připraveni bojovat za jedinou pravou víru. Jejich desky jsou právem dávno zapsány krvavým písmem do knihy mrtvých. Každé nové album je pro mě událostí, zážitkem, který mě pomalu a jistě připravuje na převoz přes řeku Styx. Jsem starý death metalový pes a novinku "An Eternal Time Of Decay" si už nějaký čas opravdu užívám. Je po okraj narvaná mrazivými melodiemi, dlouhými stíny a vztekem. Prach si a v prach se obrátíš!


Vrátil jsem se do hrobky s nápisem ENTRAILS a usedl na kamenný trůn. Kolem se válely lebky i rozdrcené kosti. V noci zde musely mít zombie i kapela pěkně divoký večírek. Jednou se kousek od našeho města dostala na hřbitov voda z řeky. Vyplavila hroby a všude kolem se vznášel neskutečný smrad. Pach smrti, zbytky tlejících těl, ve stylu GRAVE a DISMEMBER, se kterými toho mají stylově pánové mnoho společného. Přesně takové pocity mám i z nové nahrávky "An Eternal Time Of Decay". Ostré riffy, které vám ihned proříznou tepnu, devastující bicí, které vám vyrvou vnitřnosti z těla, masivní a surový zvuk (Boss HM-2 pedal rules!), tohle všechno jsou věci, které nemohou pravého fanouška nechat v klidu. Nová deska má drive i pověstnou sílu načerpanou ve starých kobkách. Švédi moc dobře vědí, co a jak chtějí hrát. Zbytečně neinovují, přesto se pomalu posouvají dále. Samozřejmě, nejedná se o nic nového, ani převratného - a já říkám Zaplať Satan za to! Mám rád své jisté, líbí se mi, že je na skupinu spolehnutí. Pokud jako já, rádi a často trávíte svůj čas na opuštěných hřbitovech a posloucháte u toho prašivý smrtící kov, budete také spokojeni. Songy se kolem převalují jako mlha nad pohřebištěm. Pomalu mi pronikají do žil. Z močálů přicházejí první přízraky. Berou album do ruky a kývají souhlasně hlavou. Zde se hraje pro nás, pro nemrtvé, pro všechny, kteří hnijí zaživa, kteří se brzy promění v prach! Absolutní devastace švédských death metalových katakomb!


Asphyx says:

We hate ourselves and we destroy ourselves. We love and worship each other. We live our lives, accumulate wealth and lust for power. We rot alive. And in the end, we all meet in the old morgue. We'll be a pile of dust that no one will miss. Won't we? I guess it's up to each of us. But one thing I know for sure. There is a faith that makes sense. Death metal. It's a part of us, it runs through our veins. Life and death. Light and darkness. Fire and water.

ENTRAILS have always stood in the darkness, ready to fight for the one true faith. Their records have long since been written in bloody script in the book of the dead. Each new album is an occasion for me, an experience that slowly and surely prepares me to cross the River Styx. I'm an old death metal dog and I've been really enjoying the new album "An Eternal Time Of Decay" for some time now. It's stuffed to the brim with chilling melodies, long shadows and fury. You are dust and you will turn to dust!


I returned to the tomb with the ENTRAILS sign and sat on the stone throne. There were skulls and crushed bones lying around. The zombies and the band must have had a pretty wild party last night. One day, not far from our town, water from the river came into the cemetery. It washed away the graves and the stench was unbelievable. The smell of death, the remains of the bodies melting, in the style of GRAVE and DISMEMBER, with whom the gentlemen have a lot in common. That's exactly the feeling I get from the new record "An Eternal Time Of Decay". Sharp riffs that will immediately cut through your artery, devastating drums that will rip your guts out of your body, massive and raw sound (Boss HM-2 pedal rules!), these are all things that cannot leave a true fan in peace. The new album has drive and the proverbial power drawn from the old dungeons. The Swedes know very well what and how they want to play. They don't innovate unnecessarily, yet they are slowly moving on. Of course, this is nothing new or revolutionary - and I say "Pay Satan for that!" I like my certainties, I like the fact that the band can be relied upon. If, like me, you like and often spend your time in abandoned graveyards listening to dusty death metal, you'll be happy too. The songs roll around like mist over a graveyard. Slowly they get into my veins. From the swamps come the first ghosts. They take the album in their hands and nod their heads in agreement. This is where the music is played for us, for the undead, for all those who are rotting alive, who will soon turn to dust! The absolute devastation of the Swedish death metal catacombs!


about ENTRAILS on DEADLY STORM ZINE:


Rozhovor - ENTRAILS - Pravý švédský death metal!TRACKLIST
01. An Eternal Time of Decay
02. Die to Death
03. Fear the End
04. The Dead
05. Slayed to a Pile of Flesh
06. Open Casket Feast
07. Dead by Evil
08. Inverted Graveyard
09. Autopsy
10. Reborn in Worms
11. Possessed

LINE-UP
Jimmy Lundqvist - Guitars
Pontus "Penki" Samuelsson - Bass, Vocals
Arvid Borg - Drums
Markus Svensson - GuitarsShare this games :

TWITTER